rade-bmx forside m logo

Årsmøte info

Minner om årsmøte i Råde BMX Klubb,

tirsdag 11.02.2014 kl. 19.00 på Bondegården i Råde.

 

Håper å se flest mulig av dere denne kvelden.

Etter at den offisielle biten er unna gjort, vil det bli vist BMX film. Pål Hangaard har laget en egen Råde versjon med flere av våre ryttere.

Det vil også bli informert om planene for ny BMX arena på idrettsplassen.

Valgkomiteen har gjort en strålende jobb, og har forslag på kandidater til samtlige verv.

Regnskap og årsberetning, deles ut på møtet.

Det er ingen innkomne forslag.

Kontingent: Styret foreslår en liten justering av kontingent, for å dekke opp sms tjenesten. Enkeltmedlemsskap økes med kr. 50,- og familie med kr. 100,-.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene[1]. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

§ 15 Årsmøtets oppgaver

(1) Årsmøtet skal[2]:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er)[3] samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker. [4]

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.[5]

10. Foreta følgende valg: (2 års varighet)

   a) Leder og nestleder

   b) 5 styremedlemmer (sekretær, sportslig leder, kasserer, 2 styremedlemmer og 3   varamedlemmer i prioritert rekkefølge).

   c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.

   d) 2 revisorer[6]

   e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

   f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer.

Valgstyret i Råde BMX bestående av Ole Andre Johansen (leder), Kjell Edvardsen og Therese Knutzen innstiller til følgende styre i Råde BMX i 2014:

Leder:                          Lars Aslaksrud          Ikke på valg, sitter i 1 år til.

Nestleder:                    Birgitte Braut            Er på valg men har sagt seg villig til to nye år

Sekretær:                    Nina Larsen                Velges for to år

Kasserer:                     Kathrine Johansen      Ikke på valg, sitter i 1 år til

Sportslig leder:           Ken Olsen                  Er på valg men har sagt seg villig til to nye år   

Styremedlem:                         Pål Hangaard              Ikke på valg, sitter 1 år til

Styremedlem:                         Merethe Ekeberg         Er på valg men har sagt seg villig til to nye år

Varamedlem:              Linn Anett Larsen      Er på valg men har sagt seg villig til to nye år

Varamedlem:               Iren Nyøygard           Ikke på valg, sitter 1 år til

Varamedlem:              Heidi Lossius             Ikke på valg, sitter 1 år til

Valgkomite:

Leder               Therese Knutzen

Medlem          Kjell Edvardsen

Medlem          Lars Henning Karlsen

Ønsker alle vel møtt!

Hilsen Styret.

 


[2] Dersom saklisten ikke fullføres, kan det innkalles til fortsettende årsmøte. Slik innkalling skjer på tilsvarende måte som for ordinært årsmøte, men eventuelt med kortere frist godkjent av årsmøtet. Fortsettende årsmøte kan bare behandle saker som var med i godkjent sakliste for årsmøtet.

[3] Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i idrettslaget, se også § 14.

[4] Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å behandle etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet.

[5] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. .

[6] Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr. 5.000.000,- plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-17. Idrettslag som kommer inn under denne bestemmelsen må ta inn nytt punkt 10 i § 12: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.» – og med tilsvarende forskyvning av neste punkt. Videre må § 12 (nytt) pkt 11 litra d) endres til: «Kontrollkomité på 2 medlemmer med 2 varamedlemmer.»

Styrereferat 30.01.14

Her er styrereferat fra styremøte 30.01.14
Trykk her for styrereferat  30.01.14

Styrereferat 14.01.14

Her er styrereferat fra styremøte 14.01.14
Trykk her for styrereferat

Lisens 2014 VIKTIG NYHET......

VIKTIG INFO ANG LISENS 2014.

I år så skal lisens på alle ryttere gå igjennom NCF og det nye lisenssystemet til Quick Timing.

Dere må selv da registere lisensen ved å logge på her:

https://registrering.quicktiming.no/Sykkellisens

NB! ALLE Ryttere må gjøre dette selv, Når dere har registert lisensen så vil Råde BMX  verifisere og godkjenne hver enkelt sin lisens.

Dere må også ha betalt inn klubb kontigent for at LISENSEN skal bli godkjent.

For alle ryttere under 10 år er lisens gratis. Men dere må registere lisensen selv om barnet er under 10 år. Alle skal ha lisens !

GÅ INN PÅ DENNE LINKEN.

https://registrering.quicktiming.no/Sykkellisens

Dette bør gjøres umiddelbart og i god tid før løpsesongen starter

MVH

Lisensansvarlig

Pål Kenneth Hangaard

Årsmøte innkalling

INNKALLING til årsmøte tirsdag 11. FEBRUAR 2013

Herved innkalles det til ordinært årsmøte i Råde BMX-klubb.

Sted:                           ”Bondegården’s” fjøskafe’

                                   (adr: Ken Olsen, Rød Gård 1640 Råde)

Tidspunkt:                  Tirsdag 11. februar 2013 – kl. 19:00

Saksliste:

§ 15 Årsmøtets oppgaver

(1) Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er)samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg: (2 års varighet)

   a) Leder og nestleder

   b) 5 styremedlemmer (sekretær, sportslig leder, kasserer, 2 styremedlemmer og 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge).

   c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. § 12 pkt. 9.

   d) 2 revisorer

   e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet.

   f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer.

Saker som medlemmer ønsker å fremme til årsmøte, må være sendt til styret innen 28.01.12.

Vell møtt!

Med vennlig hilsen for

Råde BMX Klubb

Lars Aslaksrud

leder

 


 

Treningstider onsdag

Hei! Pga liten oppslutning på onsdagstreningen i Gressvik for de under 12 år velger vi å slå sammen de to første gruppene. Det vil si at alle under 12 år trener fra kl 18-19 og 12+ fra 19-20.30. Vi fortsetter med dette på nyåret inntil evt ny beskjed.
God jul til alle!